فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور :: آزمون هاي فراگير ارشد رشته های گروه علوم انسانياطلاعات بیشتر...

کنکور های فراگیر ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

3 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد آموزش محیط زیست

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

6 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد اخلاق گرایش اخلاق اسلامی

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

4 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد تحقیقات آموزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

1 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

4 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

3 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد آب و هواشناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۰۰۰ریال

2 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

1 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد آموزش زبان انگلیسی

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

8 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد آموزش زبان فارسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

6 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد اخلاق مجازی

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

2 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد اقتصاد اسلامی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

3دوره کنکور کد17

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد تاریخ تشیع

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

6 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد تاریخ گرایش تاریخ اسلام

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۰۰۰ریال

2 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

7 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۰۰۰ریال

2 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنانمه ریزی

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱,۰۰۰ریال

2 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

6 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مسکن ،بهسازی و محیط زیست)

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

1   دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد حسابداری

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

6  دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

8 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد حقوق خصوصی

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

8 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد روانشناسی عمومی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

8 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد زبان و ادبیات عربی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

4 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

3 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد علوم سیاسی

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

6 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشد علوم قرآن و حدیث

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

6 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشدتاریخ ایران اسلامی

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

7 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

6  دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشدجغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

4  دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشدحقوق بین الملل

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

8 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشدزبان شناسی همگانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

7 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

کنکورهای فراگیر ارشدکتابداری و علوم اطلاع رسانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

 5 دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

7 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي گرايش اقتصادفضا<برنامه ريزي كالبدي <مناطق عشايري<مديريت توسعه پايدارروستايي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

2 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد علوم اقتصادي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

7 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد مديريت ام بيIي mbi

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

6 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد مديريت ورزشي گرايش اوقات فراغت

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

1 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد مديريت ورزشي گرايش بازاريابي در ورزش

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

1 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشس

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

1 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد مديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه هاي ورزشي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

1 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد نهج البلاغه

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

5 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد آماررياضي

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

8 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد اخلاق گرايش فلسفه اخلاق

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

6  دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد الهيات »گرايش فلسه و كلام اسلامي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

5  دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد الهيات گرايش فقه و مباني حقوق

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

8 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزش

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

2 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش حركات اصلاحي

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

1 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد رفتارحركتي گرايش رشد حركتي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

1 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد زبان و ادبيات فارسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

8 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد زبان و ادبيات فارسي گرايش كودك و نوجوان

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

2 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد زمديريت آموزشي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

6 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد زمديريت فن آوري اطلاعات سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته»كسب و كار الكترونيك»مديريت دانش »مديريت منابع اطلاعاتي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

7  دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد زمين شناسي گرايش سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

2  دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي > مطالعات كتابخانه هاي عمومي

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

1 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد فلسفه و كلام اسلام » گرايش فلسفه اسلامي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

3 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

1  دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد مديريت اجرايي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

9 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد مديريت بازرگاني

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

6  دوره کنکور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد مديريت دولتي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشد مديريت رسانه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

5 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشدفيزيولوژي »گرايش فيزيولوژي كاربردي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

1 دوره كنكور

 

اطلاعات بیشتر...

كنكور هاي فراگير ارشدمدبربت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

1 دوره كنكور


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه